Thiết bị tập chi trên Fisiotek LT

images
Fisioteck LT

Thiết bị tập chi trên theo nguyên lý cưỡng bức CPM.