Kimatur Duo

images
KIMATUR DUO

MÁY ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG XUNG KÍCH 2 KÊNH