Thermatur 200

images
Thermatur 200

Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục.