Máy sóng ngắn trị liệu

images
Radiatur (Thermatur 200+)

Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục.

images
Thermatur 200

Máy sóng ngắn trị liệu xung và liên tục.