Kryotur

images
Kryotur

Máy điều trị áp khí lạnh – 35 độ c