Cryotur stream

images
Cryotur Stream

Máy điều trị khí lạnh – 35 độ c