Máy nhiệt lạnh trị liệu

images
Cryotur Stream

Máy điều trị khí lạnh – 35 độ c

images
Kryotur

Máy điều trị áp khí lạnh – 35 độ c