Máy kích thích từ trường xuyên sọ

images
Máy từ trường xuyên sọ

Điện từ trường điều trị thần kinh xuyên sọ