Hệ thống thủy trị liệu toàn thân

images
WORISHOFEN UW GI 1800AC

Bồn thủy trị liệu toàn thân có dòng điện Galvanic