Hệ thống thủy trị liệu

images
WORISHOFEN GI-VZ

Bồn thủy trị liệu tứ chi có dòng điện Galvanic

images
WORISHOFEN UW GI 1800AC

Bồn thủy trị liệu toàn thân có dòng điện Galvanic

images
Thủy trị liệu khô

Hệ thống thủy trị liệu khô - Themo-Spa