Máy điện xung Interpro 8800

images
Interpro 8800

Máy điện xung và giác hút chân không bằng dòng giao thoa.