Bồn đun parafin trị liệu

images
HOT PACK

Bồn hấp túi chườm nóng

images
COLD PACK

Bồn hấp túi chườm lạnh

images
Paraffin Bath 30

Bồn đun Paraffin Baths trị liệu.

images
Paraffin Baths 50

Bồn đun Paraffin Baths trị liệu

images
Paraffin AR 50N

Bồn Paraffin trị liệu tự động